Algemene voorwaarden

 1. Identiteit
  De besloten vennootschap STS B.V., gevestigd aan de
  Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen en tevens handelend
  onder de naam Studystore.
  E-mail adres: laatstekans@studystore.nl
  KvK nummer: 09041265
 2. Definities
  In deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Studystore: STS B.V.

  Bedenktijd: de 14 dagen nadat het product is ontvangen, waarbinnen je als consument gebruik mag maken van je herroepingsrecht;

  Consument: de natuurlijke persoon, waaronder leerling en student, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  Duurzame gegevensdrager: de hulpmiddelen – inclusief e-mail – wat de consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  Herroepingsformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Licentie: het persoonlijk, niet-exclusief, tijdelijk, herroepbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot een digitaal product die door consument is besteld bij Studystore. Het
  gebruiksrecht omvat tevens het recht om voor de duur van de licentie toegang te verkrijgen tot het digitaal product via Studystore.

  Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen Studystore en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Studystore en consument.
 3. Toepasselijkheid
  3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studystore en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Studystore en consument.
  3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten is de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en kan de consument deze eenvoudig opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Het aanbod
  4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geldt dan wordt dat vermeld bij het aanbod.
  4.2 Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten op een manier dat een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk is.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studystore niet.
 5. De overeenkomst
  5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Studystore bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  5.2 Studystore voert de overeenkomst uit op basis van een inspanningsverbintenis.
  5.3 Studystore spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data te treffen en spant zich in voor een veilige web omgeving.
  5.4 Studystore kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Studystore op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Herroepingsrecht
  6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de Bedenktijd herroepen.
  6.2 Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht voor onbeschadigde en ongebruikte producten, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping (zoals aan deze voorwaarden aangehecht) of op de wijze zoals op de website
  is aangegeven.
  6.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zendt de consument het product terug.
  6.4 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders door Studystore aangegeven.
  6.5 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Studystore verstrekte
  instructies.
  6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  6.7 Studystore vergoedt de betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Studystore in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 7. Tijdens de bedenktijd
  7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
  kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
  mogen doen.
  7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 8. Uitsluiting herroepingsrecht
  8.1 Studystore kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit wordt in de webshop aangegeven bij het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
  8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt in ieder geval voor:
  – Digitale producten waarvan de licentie is geactiveerd en/of de licentie is geactiveerd en/of de link is geactiveerd en/of de link is aangeklikt, als de uitvoering is begonnen en/of registratie van de gebruiker heeft plaatsgevonden;
  – Softwarepakketten waarvan de verzegeling is verbroken, de verpakking is geopend of als dit is geïnstalleerd of geregistreerd.
 9. De prijs
  9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen.
  9.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en verzend- en administratiekosten.
  9.3 Studystore is gerechtigd de prijzen periodiek voor haar producten periodiek aan te passen.
 10. Nakoming overeenkomst
  10.1 Studystore staat ervoor in dat de producten voldoen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde producten conform vermelde specificaties.
  10.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studystore tot het moment van levering aan de consument.
  10.3 Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 11. Bezorgen en uitvoering
  11.1 Studystore spant zich in om bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestellingen zorgvuldigheid in acht te nemen.
  11.2 Levering van de digitale producten vindt plaats door het ontvangen van de link om de digitale producten te kunnen downloaden. Overige producten worden verzonden naar het
  opgegeven bezorgadres.
  11.3 De consument is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven aan Studystore van het juiste adres in een land waar Studystore levert, e-mailadres, mobiel telefoonnummer,
  betaalgegevens en eventuele wijzigingen hiervan.
  11.4 Studystore levert momenteel alleen in Nederland
  11.5 Studystore spant zich in om de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen bericht nadat de bestelling is geplaatst.
  11.6 Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.
  11.7 Studystore heeft het recht voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 12. Betaling
  12.1 Studystore mag de bij aflevering geldende prijs in rekening brengen bij de consument, welke de consument verschuldigd is te betalen.
  12.2 Indien de consument niet op tijd betaalt, wijst Studystore op deze te late betaling en wordt de consument een redelijke termijn gegund om alsnog te betalen. Als betaling uitblijft, kan Studystore de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500, -; 10% over de daaropvolgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -.
 13. Digitale producten
  13.1 De licentie voor consumenten voor gebruik van de digitale producten omvat uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Studystore of uitgever van de
  producten op afstand toegang te krijgen tot het digitale product en de daarin opgenomen inhoud in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren, en niet-substantiële gedeelten van de inhoud op te slaan of te printen.
  13.2 Ingeval er sprake is van een Cloud oplossing, bevat de licentie het recht tot het gebruik van de webapplicatie via de door Studystore geboden interface.
  13.3 Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn vertrouwelijk.
  13.4 De Consument zal de digitale producten niet bewerken, wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken, reproduceren, uitlenen, daaruit afgeleide werken creëren of er andere handelingen mee verrichten die verder gaan dan de verleende licentie, behoudens voor zover voorzien in de
  Auteurswet (zoals het citaatrecht).
  13.5 De licentie is beperkt tot de bij aanschaf overeengekomen periode. De licentieperiode gaat in op het moment dat de consument de registratie voltooit.
  13.6 De digitale producten mogen door consument uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen gebruik of eigen bedrijfsvoering.
  13.7 Studystore heeft het recht om het rechtmatige gebruik van de licentie te auditen.
  De consument verleent daarbij redelijkerwijze haar medewerking.
  13.8 Consument is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zorgvuldig gebruik van de digitale producten en/of inloggegevens door gebruikers en staat ervoor in dat de gebruikers de bepalingen van de overeenkomst naleven.
  13.9 Studystore is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de producten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en producten wijzigingen
  aan te brengen, waaronder voorschriften over identificatieprocedures, type apparatuur en de toegang tot het product af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en
  reparatiewerkzaamheden worden verricht.
  13.10 Aanvullende gebruikersvoorwaarden van uitgever en eigenaar van de digitale producten kunnen van toepassing zijn op digitale producten. Dit wordt in de webshop aangegeven.
 14. Intellectuele eigendomsrechten
  14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder het databankenrecht) en know how (inclusief het digitale distributieconcept) van Studystore met betrekking tot deze
  overeenkomst en de producten die door Studystore worden geleverd, berusten bij Studystore en/of haar toeleveranciers. Door de overeenkomst vindt geen overdracht van enige
  Intellectueel eigendomsrecht plaats.
  14.2 Voor digitale producten verkrijgt de consument een niet- overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie voor het gebruik van het betreffende middel voor de licentieduur die is vastgesteld door de uitgever van het product. Tenzij anders is vastgesteld, zal de duur van de licentie 1 schooljaar bedragen.
 15. Klachtenregeling
  15.1 Studystore vindt een goede dienstverlening belangrijk. Ben
  je niet tevreden, laat het ons weten. Via de contactinformatie op de website van Studystore kun je ons bereiken.
  15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (voorzien van foto materiaal) worden ingediend bij Studystore.
  15.3 De bij ons ingediende klacht wordt in beginsel binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van jouw klacht, dan ontvang je een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer jij een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.
 16. Persoonsgegevens
  16.1. Verwerking van persoonsgegevens door Studystore in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats conform de daarvoor geldende
  wet- en regelgeving.
 17. Geschillen
  17.1 Op overeenkomsten tussen Studystore en consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  17.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
  bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

  Versie 19 augustus 2023